ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BENZİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETİLENOKSİTÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov, O.B.Hacıyeva

1-(Benzilsulfanil)heksan-2-ol, formaldehid və ikili aminlərin Mannix kondensasiyası əsasında 1-(benzilsulfanil)heksanın aminometilenoksitörəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Alınmış maddələrin tərkib və quruluşları İQ, 1H NMR  spektroskopiya və mass-spektrometriya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı