ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
1-(BENZİLSULFANİL)HEKSANIN AMİNOMETİLENOKSİTÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ XASSƏLƏRİ
İ.A.Cəfərov, E.H.Məmmədbəyli, T.H.Kazımova, X.İ.Həsənov, O.B.Hacıyeva

1-(Benzilsulfanil)heksan-2-ol, formaldehid və ikili aminlərin Mannix kondensasiyası əsasında 1-(benzilsulfanil)heksanın aminometilenoksitörəmələrinin yeni nümayəndələri sintez edilmişdir. Alınmış maddələrin tərkib və quruluşları İQ, 1H NMR  spektroskopiya və mass-spektrometriya üsulları ilə təsdiq edilmişdir. Sintez olunmuş maddələr sürtkü yağlarına antimikrob aşqar kimi sınaqdan keçirilmişdir

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı