ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EKSTRAKSİYA-KƏSİLMƏZ ADSORBSİYA QURĞUSUNDA DİSTİLAT YAĞLARININ TƏMİZLƏNMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
Ç.Ş.İbrahimov, X.İ.Abbasov

Ekstraksiya-kəsilməz adsorbsiya qurğuları sistemində distilat yağlarının təmizlənməsi prosesinin riyazi modeli işlənib hazırlanmışdır.Göstərilmişdir ki, mərkəzdənqaçma ekstraktorlu qurğuda yağların ilkin təmizlənərək kəsilməz adsorbsiya qurğusunda təkrar təmizlənməsi sinxron işləmə yolu ilə həyata keçirilsə yuksək effektivliyə nail olunur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın