ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,4-PENTANDİON-bis-(2,4-DİNİTROFENİLHİDRAZONUN) SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QƏFƏSİNİN QURULUŞU
A.B.Novruzova, М.М.Гурбанова, A.M.Məhərrəmov

 

Asetilasetonun 2,4-dinitrofenilhidrazinlə komponentlərin 1:2 nisbətində kondensləşməsindən 80% çıxımla 2,4-pentandion-bis-(2,4-dinitrofenilhidrazon) sintez edilmişdir. Sintez olunan birləşmənin quruluşu RSA metodu ilə təsdiq olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı