ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,4-PENTANDİON-bis-(2,4-DİNİTROFENİLHİDRAZONUN) SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QƏFƏSİNİN QURULUŞU
A.B.Novruzova, М.М.Гурбанова, A.M.Məhərrəmov

 

Asetilasetonun 2,4-dinitrofenilhidrazinlə komponentlərin 1:2 nisbətində kondensləşməsindən 80% çıxımla 2,4-pentandion-bis-(2,4-dinitrofenilhidrazon) sintez edilmişdir. Sintez olunan birləşmənin quruluşu RSA metodu ilə təsdiq olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı