ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,4-PENTANDİON-bis-(2,4-DİNİTROFENİLHİDRAZONUN) SİNTEZİ VƏ KRİSTAL QƏFƏSİNİN QURULUŞU
A.B.Novruzova, М.М.Гурбанова, A.M.Məhərrəmov

 

Asetilasetonun 2,4-dinitrofenilhidrazinlə komponentlərin 1:2 nisbətində kondensləşməsindən 80% çıxımla 2,4-pentandion-bis-(2,4-dinitrofenilhidrazon) sintez edilmişdir. Sintez olunan birləşmənin quruluşu RSA metodu ilə təsdiq olunmuşdur

Açar sözlər :
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2019
MÜNDƏRİCAT
- MEZOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD ƏSASINDA PLATİN NANOKOMPOZİTLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ FİZİKİ-KİMYƏVİ TƏDQİQİV.M.Əhmədov, N.Y.Melnikova, A.Z.Babayeva, Q.Q.Nurullayev, Z.M.Əliyeva, D.B.Tağıyev
- PROPİLENİN BİRBAŞA HİDRATASİYASI PROSESİNİN DİNAMİKASINI NƏZƏRƏ ALMAQLA İDARƏ EDİLMƏSİA.M.Aliyev, A.R.Safarov, I.V.Balayev, A.M.Quseynova, R.Y.Agayeva, F.G.BayramovDavamı