ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
N-2-OKSİFENİLSULFANİLİDLƏRİN TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ ONLARIN XASSƏLƏRİ
S.Ə.Məmmədov, N.P.Ladoxina, İ.Ş.Hüseynov, S.İ.Məmmədova, Ş.K.Kazımzadə

 

Arilsulfoxloridlərlə 2- və 4-oksiəvəzolunmuş anilinlərlə reaksiya öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, reaksiyanin istiqaməti və maddə cıxımı ilkin maddələrin, xüsusən də aromatik aminlərin quruluşundan çox asılıdır. Sintez olunmuş sulfanilidlərin reaksiyaya girmək qabiliyyəti öyrənilmişdir. Aydın olmuşdur ki, aromatik fraqment 2-vəziyyətdə OH- və OCH3 olduqda xlorasetonitrillə reaksiyadan benzoksazin-1,4 alınır. Anilində 4-vəziyyətdə metoksiqrup olduqda xlorasetonitril və butilyodidlə silfamid azotunda alkilləşmə reaksiyası gedir. Sintez olunmuş sulfamidlərin  sınaqları quruluşdan asılı olaraq onların yüksək keyfiyyətli antimikrob və fungisid xassələrə malik olduqları müəyyən  edilmişdir.

 

Açar sözlər : arilsulfoxlorid, sulfanilid, xlorasetonitril, bakterisid, fungisid
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı