ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeS6–Ag8GeS6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
V.A.Abbasova, İ.C.Alverdiyev, E.Rəhimoğlu, R.C.Mirzəyeva, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Cu4RbCl3I2 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Cu8GeS6–Ag8GeS6 sistemində faza tarazlıqları tədqiq edilmişdir. Sistemin faza diaqramı və muvafiq "tərkib-xassə" diaqramları qurulmuşdur. Göstərilmişdir ki, sistemdə ilkin birləşmələrin yüksək temperaturlu kubik quruluşlu modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar əmələ gəlir. Bərk məhlulların əmələgəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu azaldır.

 

Açar sözlər : mis-germanium sulfidləri, gümüş-germanium sulfidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı