ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN SULFİDİN NİTRAT TURŞUSU İLƏ KÜKÜRDƏ QƏDƏR OKSİDLƏŞMƏSİ VƏ REAKSİYA MÜHİTİNDƏ OKSİDLƏŞDİRİCİNİN BƏRPASI
M.M.Əhmədov, Ə.Ə.İbrahimov, R.M.Vəkilova, N.İ.Abbasova

 

Hidrogen sulfidin nitrat turşusu ilə kükürdə qədər oksidləşməsi və eyni zamanda reaksiya mühitində nitrat turşusunun bərpa olma imkanları öyrənilmişdir. H2S-in kükürdə 100% oksidləşməsi və HNO3-ün tam bərpa olunduğu şərait müəyyənləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : hidrogen sulfid, oksidləşmə, nitrat turşusu, HNO3-ün tam bərpası, suspenziya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı