ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2,2,6,6-TETRAMETİL-4-HİDROKSİPİPERİDİN HİDROXLORİDİN MOLEKULYAR VƏ KRİSTALLİK QURULUŞU
Ə.Ə.Məcidov, P.Ə.Fətullayeva, Onur Şahin, B.Yalçin

 

2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinin xlorsirkə turşusu və oksalilxloridlə karboksimetilləşmə və amidləşmə reaksiyaları öyrənilmişdir. Gostərilmişdir ki, gözlənilən aminturşu və diamid törəmələri əvəzinə 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidin birləşməsi əmələ gəlir. Bu birləşmşnin kristallik və struktur quruluşu öyrənilmişdir.

 

Açar sözlər : fəza hərəkəti çətinləşdirilmiş aminlər, asilləşmə, xlorsirkə turşusu, oksalil xlorid, 2,2,6,6-tetrametil-4-hidroksipiperidinhidroxloridin rentgen strukturu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2023
MÜNDƏRİCAT
- QARŞILIQLI 6Ag2Se+Ag8SiTe6«6Ag2Te+Ag8SiSe6 SİSTEMİNDƏ KRİSTALLAŞMA SƏTHLƏRİ VƏ FAZA TARAZLIQLARIA.C.Əmiraslanova, K.N.Babanlı, S.Z.İmaməliyeva, E.İ.Əhmədov, Yu.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı
- FOSFORLAŞDIRILMIŞ REZİN TULLANTILARININ TURŞU-ƏSAS XASSƏLƏRİN.A.Əfəndiyeva, İ.A.Büniyatzadə, N.M.Binnətova, N.M.Quliyeva, C.Ə.Nağıyev, R.M.AlosmanovDavamı