ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PbCuSbS3 BİRLƏŞMƏSİNDƏ QEYRİ-STEXİOMETRİYA
Ö.M.Əliyev, D.S.Əjdərova, S.T.Bayramova, S.İ.Əliyeva, V.M.Rəhimova

 

CuSbS2–PbS sistemi 0–100 mol.% PbS qatılıq intervalında öyrənilmiş və onun hal diaqramı qurulmuşdur. Sistemdə 1125±5 K-də konqruent əriyən PbCuSbS3 birləşməsinin əmələ gəldiyi sübut edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, PbCuSbS3 birləşməsi qeyri-stexiometrik olub, dəyişən tərkibli fazadır. Onun həllolma sahəsi 46–52 mol.% PbS intervalında dəyişir.

 

Açar sözlər : qeyri-stexiometriya, faza diarqamı, rentgenoqrafik analiz, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı