ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NEFTDƏN AYRILIB ALINMIŞ PORFİRİN KONSENTRATI ƏSASINDA KOBALT(II)PORFİRİN KOMPLEKSİ VƏ ONUN DİOKSİGEN XASSƏSİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
M.M.Ağahüseynova, G.N.Abdullayeva, M.B.Adıgözəlova

Neftdən ayrılıb alınmış porfirin konsentratı əsasında, kobalt(II)porfirin kompleksi və onun dioksigen adduktu sintez olunmuşdur. Alınmış komplekslərin quruluşu onların elektron və İQ spektrlərinin öyrənilməsi ilə təyin edilmişdir. Kütlə spektrokopiyası üsulu ilə təyin edilmiş, neft mənşəli kobalt(II)porfirin kompleksinin molekul kütləsi  456 təş­kil etmişdir. Kobalt(II)porfirin kompleksinin və molekulyar oksigenin moil nisbəti 2:1 şəklindədir.Müəyyən edil­mişdir ki, kobalt(II)porfirin kompleksinin dioksigen adduktu alkenləri epoksidləşdirmək qabiliyyətinə malikdir

Açar sözlər : sintez, dioksigen və kobaltporfirin kompleksləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı