ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
(SnTe)1-x(Ag2Te)x (x=0.01, 0.02, 0.05) bərk məhlulunun sİntezİ və elektrofİzİkİ xassələrİ
Y.Ə.Yusubov, Sem Kevsər Osman, İ.İ.Əliyev

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, RFA, MQA, eləcə də sıxlığın və mikrobərkliyin ölçülməsi) vasitəsilə (SnTe)1-x(Ag2Te)x (x=0.01, 0.02, 0.05)  sistemində kimyəvi qarşılıqlı təsirin xarakteri tədqiq  edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, otaq tem­peraturunda SnTe əsasında 5 mol% Ag2Te həll olur. 1, 2 və 5 mol % Ag2Te tərkibli bərk məhlul ərintilərinin elek­trofiziki və istilik xassələri öyrənilmişdir. 1, 2 və 5 mol % Ag2Te ərintilərinin elektrik keçiriciliyinin temperatur asılılığı metallik xarakter daşıyır. Cərəyan yükdaşıyıcıların konsentrasiyasının azalması, deməyə əsas verir ki, SnТe-dan  (SnТe)1-x(Ag2Te)x bərk məhluluna keçdikdə yükdaşıyıcıların kompensasiyası baş verir.

 

Açar sözlər : elektrik keçiriciliyi, bərk məhlul, mikrobərklik, sıxlıq
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı