ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KÜKÜRDÜN QAZVARİ KÜKÜRD TƏRKİBLİ QEYRİ-ÜZVİ BİRLƏŞMƏLƏRİNDƏN EMALI YOLU İLƏ BƏRPASI
S.T.Cəfərova, Y.B.Qəhramanova, A.İ.Ağayev, M.M.Əhmədov

 

Kükürdtərkibli qeyri-üzvi birləşmələrin kükürdün çıxarılması ilə gedən emalı prosesi üçün gil–torpaq istehsalının tullantısı olan qırmızı şlam əsasında katalizator hazırlanmış və tədqiq olunmuşdur. Qırmızı şlamın mineraloji tərkibi,  katalizatorların öncədən reduksiya olunmalarının və  komponent tərkibləri  onların  aktivliyinə təsiri  tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qırmızı şlam–bentonit katalizatoru həcmi sürət (500–1000) s-1 olduqda geniş temperatur diapazonunda (225–300)0С  işləyir. Prosesin aparılması üçün seçilmiş şəraitdə kükürdün çıxımı həcm sürəi 1000 s-1 oldugda 90.9–93.7%  təşkil edir. 

 

Açar sözlər : kükürd, qırmızı şlam, kükürd qazı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı