ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MOLİBDEN VƏ VOLFRAMIN 2-HİDROKSİ-5-BROMTİOFENOL VƏ HİDROFOB AMİNLƏRLƏ İON ASSOSİATININ ANALİTİK TƏTBİQİ
Ş.Ə.İbrahimova, Ə.Z.Zalov, N.A.Verdizade, A.B. Hacıyeva

 

Molibden və volframın 2-hidroksi-5-bromtiofenol və hidrofob aminlərlə qarşılıqlı təsiri zamanı xloroformla ekstraksiya olunan ion assosiatları əmələ gəlir. Hidrofob amin kimi anilin, N-metilanilin və N,N-dimetilanilin istifadə edilmişdir. Molibden və volframın ekstraksiyalı-fotometrik təyini şəraiti tapılmışdır. Müəyyən edilmişdir ki. müxtəlifliqandlı komplkslər рНопт. 1.8–5.1-də əmələ gəlir. Maksimum işıqudma 457–538 nm dalğa uzunluğunda müşahidə olunur. Molyar işıqudma əmsalı (3.4–4.2)·104 bərabərdir. Sübut olunmuşdur ki, molibden(VI) və volfram(VI) 2-hidroksi-5-bromtiofenolla kompleks əmələ gəlmə zamanı reagentin özü ilə Me(V) qədər reduksiya olunur.

 

Açar sözlər : molibden, volfram, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, ekstraksiyalı-fotometrik təyini
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı