ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
OPTİKİ AKTİV DİETİL (S)-3-(HİDROKSİMETİL)-3,6-DİHİDROPİRİDAZİN-1,2- DİKARBOKSİLATIN SİNTEZİ
F.N.Axundova, M.J.Alves, M.M.Qurbanova

 

Asimmetrik Dils-Alder reaksiyası əsasında (S)-BINOL xiral katalizatoru iştirakında optiki aktiv dietil (S)-3-(hidroksimetil)-3,6-dihidropiridazin-1,2-dikarboksilat sintez olunmuş, quruluşu kütlə, İQ, NMR-spektroskopiya metod­ları ilə təsdiq olunmuş və alınan enantiomerin xüsusi dönmə bucağı AUTOPOL III polyarimetrində təyin edilmişdir.

 

Açar sözlər : simmetrik Dils–Alder reaksiyası, (S)-BINOL xiral katalizatoru, qlukoksidaza, optiki təmizlik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı