ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NH4+ IONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ MÜBADİLƏSİNİN TARAZLIĞI
F.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.A.Əliyeva, T.N.Əskərova, X.Ə.İlyasova, S.M.Soltanova

 

Çirkab sularını ammonium azotundan təmizləmək məqsədi ilə ammonium kationunun Na+ və H+ ionları ilə modifikasiya olunmuş yüksək silisiumlu təbii seolitlər – klinoptilolit, mordenit və KU-2-8-lə sorbsiyası tədqiq olunmuşdur. İon-mübadilə tarazlığının  termodinamik parametrləri və sabitləri hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, sorbsiya mübadilə tutumunun (SMT) ammonium ionlarının qatılığı az olan məhlullardan  Na-klinoptilolit və Na-mordenitdə  sorbsiyası zamanı qiyməti onun H- və Na-KU-2-8 sorbentləri üçün olan qiymətinə çox yaxındır. Bu da bahalı sintetik KU-2-8 sorbenti əvəzinə ucuz və asan əldə olunan təbii seolitlərdən istifadəyə zəmanət verir.

 

Açar sözlər : seolitlər, ion-mübadilə prosesi, statika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı