ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NH4+ IONLARININ TƏBİİ VƏ SİNTETİK SORBENTLƏRDƏ MÜBADİLƏSİNİN TARAZLIĞI
F.T.Mahmudov, Z.A.Cabbarova, S.A.Əliyeva, T.N.Əskərova, X.Ə.İlyasova, S.M.Soltanova

 

Çirkab sularını ammonium azotundan təmizləmək məqsədi ilə ammonium kationunun Na+ və H+ ionları ilə modifikasiya olunmuş yüksək silisiumlu təbii seolitlər – klinoptilolit, mordenit və KU-2-8-lə sorbsiyası tədqiq olunmuşdur. İon-mübadilə tarazlığının  termodinamik parametrləri və sabitləri hesablanmışdır. Müəyyən olunmuşdur ki, sorbsiya mübadilə tutumunun (SMT) ammonium ionlarının qatılığı az olan məhlullardan  Na-klinoptilolit və Na-mordenitdə  sorbsiyası zamanı qiyməti onun H- və Na-KU-2-8 sorbentləri üçün olan qiymətinə çox yaxındır. Bu da bahalı sintetik KU-2-8 sorbenti əvəzinə ucuz və asan əldə olunan təbii seolitlərdən istifadəyə zəmanət verir.

 

Açar sözlər : seolitlər, ion-mübadilə prosesi, statika
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı