ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ METANOLUN OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏSİ
A.M.Əliyev, S.M.Məcidova, G.A.Əli-zadə, R.Y.Ağayeva

Pd və kationları ilə modifikasiya olunmuş sintetik (NaA, NaX, NaY) və təbii (mordenit, klinoptilolit) seolitlər əsasında sintez olunmyş bir sıra katalizatorların metanolun formaldehidə, qarışqa turşusuna və metilformiata oksidləşdirici çevrilmə reaksiyalarında aktivliyi tədqiq olunmuşdur. Metanolun formaldehidə oksidləşdirici çevrilməsi (CuPdNaY) və metanolun qarışqa turşusuna birbaşa oksidləşməsi (Pd-mordenit) reaksiyaları üçün yüksək effektiv katalizatorlar seçilmişdir. Pd-mordenit (0.1% Pd) katalizatorun üzərində metanolun qarışqa turşusuna birbaşa oksidləşmə prosesin kinetik qanunauyğunluqlarının tədqiqinin təcrübi nəticələri əsasında prosesin ehtimal olunan mərhələli mexanizmi verilmiş və onun əsasında kinetik model tərtib olunmuşdur

Açar sözlər : oksidləşmə, metanol, seolit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı