ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KOMBİNƏ OLUNMUŞ ÜSULLARLA DAŞKƏSƏNİN MİNERAL TULLANTILARINDAN QİYMƏTLİ METALLARIN ÇIXARILMASI
A.Ə.Heydərov, Ç.M.Kaşkay, A.A.Quliyeva, A.B.Hüseynova, Ə.N.Ağayev, Z.R.Cəfərov

 

Məqalədə dəmir filizinin zənginləşməsindən alınan tullantılardan bir sıra qiymətli metalların topa həllolma, diafraqmalı elektroliz və sorbsiya üsullarından istifadə etməklə çıxarılması haqqında məlumat verilir. Bütün mərhələlər üzrə metalların çıxarılma şəraiti araşdırılmış, rejmləri müəyyənləşdirilmiş və səmərəliliyi qiymətləndirilmişdir. Aparılan tədqiqatlar nəticəsində müasir dövrün ən qlobal problerindən biri olan ətraf mühitin mühafizəsini təmin edən, tullantıların kompleks emalına imkan verən texnoloji sxem təklif olunmuşdur

Açar sözlər : tullantı, perkolyasyon kolonka, sulanma, alunit, diafraqmalı elektroliz, sorbsiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
No 1 2020
MÜNDƏRİCAT
- PROPANIN QEYRİ-STASİONAR ŞƏRAİTİNDƏ GEDƏN PİROLİZİ PROSESİNİN İDARƏEDİLMƏSİA.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.V.Balayev, İ.İ.Osmanova, A.M.Hüseynova
- ZSM-5 SEOLİT ƏSASLI BİMETALLİK KATALİZATORLAR İŞTİRAKINDA METANOLUN KARBOHİDROGENLƏRƏ ÇEVRİLMƏSİT.Ə.BabayevaDavamı