ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
NAFTENLƏRİN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏ REAKSİYALARINDA METAL-SEOLİTLƏRİN TƏTBİQİ
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, A.İ.Kərimov, M.F.Bəhmənov, F.V.Əliyev, Ü.M.Nəcəf-Quluyev

 

İon mübadilə üsulu ilə sintez olunmuş klinoptilolit (KL) {Cu2+ (0.5 küt.%),  Zn2+ (0.2 küt.%), Со2+ (0.1 küt.%), Cr3+ (0.1 küt.%)} və KL {Co2+ (0.5 küt.%), Cr3+ (0.25 küt.%)} katalizatorlarının uyğun olaraq tsikloheksanın 1,3-tsikloheksadienə və metiltsikloheksanın 1-metil-1,3-tsikloheksadienə oksid­ləşdirici dehidrogenləşmə reaksiyalarında tətbiqinin müm­künlüyü müəyyən olunmuşdur. Təcrübi məlumatların təhlili və dissosiativ adsorbsiya olunmuş oksigen ilə mübadilə kationların rabitə enerjilərini nəzərə almaqla katalizatorun komponentlərindən ibarət aktiv mərkəzlər qruplaşdırılmış və reaksiya yolları aydınlaşdırılmışdır. Bu aktiv mərkəzlərin nəzərə alınması ilə işlənib hazırlanmış kinetik model təqdim olunmuşdur.

 

Açar sözlər : tsikloheksan, 1,3-tsikloheksadien, metiltsikloheksan, 1-metil-1,3-tsikloheksadien
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı