ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK BİRLƏŞMƏLƏRDƏ MULTİ RABİTƏLƏRİN SELEKTİV HİDROGENLƏŞMƏSİ ÜÇÜN TƏRKİBİNDƏ METAL OLMAYAN QRAFİT TİPLİ KARBON NİTRİD ƏSASİNDA YENİ KATALİZATORLAR
V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov

 

İlk dəfə olaraq göstərilmişdir ki, qrafit tipli polimer karbon nitridlər metal iştirakı olmadan,  qaz fazada və normal təz­yiq­də aromatik birləşmələrdə multi ikiqat rabitələri selektiv hidrogenləşdirə bilər. Qrafit tipli karbon nitridlər hidrogeni aktivləşdirməyə və fenilasetileni stirola və fenolu tsikloheksanona və tsikloheksanola selektiv hidro­gen­ləşdirməyə gadirdir.

 

Açar sözlər : qrafit tipli karbon nitrid, metalı olmayan katalizator, fenilasetilen, fenol, hidrogenləşmə, stirol, tsikloheksanon, tsikloheksanol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı