ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK BİRLƏŞMƏLƏRDƏ MULTİ RABİTƏLƏRİN SELEKTİV HİDROGENLƏŞMƏSİ ÜÇÜN TƏRKİBİNDƏ METAL OLMAYAN QRAFİT TİPLİ KARBON NİTRİD ƏSASİNDA YENİ KATALİZATORLAR
V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov

 

İlk dəfə olaraq göstərilmişdir ki, qrafit tipli polimer karbon nitridlər metal iştirakı olmadan,  qaz fazada və normal təz­yiq­də aromatik birləşmələrdə multi ikiqat rabitələri selektiv hidrogenləşdirə bilər. Qrafit tipli karbon nitridlər hidrogeni aktivləşdirməyə və fenilasetileni stirola və fenolu tsikloheksanona və tsikloheksanola selektiv hidro­gen­ləşdirməyə gadirdir.

 

Açar sözlər : qrafit tipli karbon nitrid, metalı olmayan katalizator, fenilasetilen, fenol, hidrogenləşmə, stirol, tsikloheksanon, tsikloheksanol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı