ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AROMATİK BİRLƏŞMƏLƏRDƏ MULTİ RABİTƏLƏRİN SELEKTİV HİDROGENLƏŞMƏSİ ÜÇÜN TƏRKİBİNDƏ METAL OLMAYAN QRAFİT TİPLİ KARBON NİTRİD ƏSASİNDA YENİ KATALİZATORLAR
V.M.Əhmədov, İ.D.Əhmədov, H.Q.Nurullayev, V.M.Əhmədov

 

İlk dəfə olaraq göstərilmişdir ki, qrafit tipli polimer karbon nitridlər metal iştirakı olmadan,  qaz fazada və normal təz­yiq­də aromatik birləşmələrdə multi ikiqat rabitələri selektiv hidrogenləşdirə bilər. Qrafit tipli karbon nitridlər hidrogeni aktivləşdirməyə və fenilasetileni stirola və fenolu tsikloheksanona və tsikloheksanola selektiv hidro­gen­ləşdirməyə gadirdir.

 

Açar sözlər : qrafit tipli karbon nitrid, metalı olmayan katalizator, fenilasetilen, fenol, hidrogenləşmə, stirol, tsikloheksanon, tsikloheksanol
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı