ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİROLİZIN TEXNOLOJİ REJİMİNİN VƏ AĞIR QƏTRANININ KEYFİYYƏT TƏRKİBİNİN UYĞUNLUĞU
F.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, Q.N.Hacıyev, N.İ.Heydərli, G.H.Həsənzadə, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova

 

Piroliz prosesində alınan ağır qətranın çıxımının və tərkibinin ilkin karbohidrogen xammalından və texnoloji rejimindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tərkibində çox qiymətli karbohidrogenlər olan yan məhsullara məqsədli məhsullar kimi yanaşanda və pirolizin texnoloji rejimi ilə onların tərkibini uyğunlaşdıraraq, aşağımolekul olefinlərin maksimal çıxımı ilə yanaşı pirolizin ağır qətranının yüksək çıxımına və onun tərkibində keyfiyyətli dəyişiklərə nail olmaq olar.

 

Açar sözlər : exnoloji rejim, piroliz, ağır qətran, olefinlər, etilen, propilen, naftalin, benzol, aromatik karbohidrogenlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı