ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PİROLİZIN TEXNOLOJİ REJİMİNİN VƏ AĞIR QƏTRANININ KEYFİYYƏT TƏRKİBİNİN UYĞUNLUĞU
F.M.Sadıqov, Z.Y.Məhərrəmova, Q.N.Hacıyev, N.İ.Heydərli, G.H.Həsənzadə, İ.H.Məmmədova, N.S.Sadıqova

 

Piroliz prosesində alınan ağır qətranın çıxımının və tərkibinin ilkin karbohidrogen xammalından və texnoloji rejimindən asılılığı tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, tərkibində çox qiymətli karbohidrogenlər olan yan məhsullara məqsədli məhsullar kimi yanaşanda və pirolizin texnoloji rejimi ilə onların tərkibini uyğunlaşdıraraq, aşağımolekul olefinlərin maksimal çıxımı ilə yanaşı pirolizin ağır qətranının yüksək çıxımına və onun tərkibində keyfiyyətli dəyişiklərə nail olmaq olar.

 

Açar sözlər : exnoloji rejim, piroliz, ağır qətran, olefinlər, etilen, propilen, naftalin, benzol, aromatik karbohidrogenlər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı