ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT KATALİZATORLARI ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, A.İ.Kərimov

 

Modifikasiya olunmuş seolitlərin tsikloheksanın selektiv oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reak­siyasında katalitik aktivlikləri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, CuZnCoCr-klinoptilolit (Cu2+– 0.5%; Zn2+ – 0.2%; Co2+ – 0.1%; Cr3+ – 0.1%) polimetalseolit katalizatoru bu reaksiya üçün yüksək katalitik aktivlik göstərir. Reaksiyanın getməsinin kinetik sxemi təklif olunmuşdur və reaksiyasının mexanizminin mərhələli sxemi əsasında prosesin kinetik modeli işlənib hazır­lanmışdır. Kinetik parametrlərin ədədi qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksan, tsikloheksadien 1,3, kinetika, mexa­nizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı