ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİT KATALİZATORLARI ÜZƏRİNDƏ TSİKLOHEKSANIN OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ
A.M.Əliyev, Z.A.Şabanova, Ü.M.Nəcəf-Quliyev, A.İ.Kərimov

 

Modifikasiya olunmuş seolitlərin tsikloheksanın selektiv oksidləşdirici dehidrogenləşməsi reak­siyasında katalitik aktivlikləri öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, CuZnCoCr-klinoptilolit (Cu2+– 0.5%; Zn2+ – 0.2%; Co2+ – 0.1%; Cr3+ – 0.1%) polimetalseolit katalizatoru bu reaksiya üçün yüksək katalitik aktivlik göstərir. Reaksiyanın getməsinin kinetik sxemi təklif olunmuşdur və reaksiyasının mexanizminin mərhələli sxemi əsasında prosesin kinetik modeli işlənib hazır­lanmışdır. Kinetik parametrlərin ədədi qiymətləri hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : oksidləşdirici dehidrogenləşmə, tsikloheksan, tsikloheksadien 1,3, kinetika, mexa­nizm
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı