ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QRAFİT İNTERKALYASİYA EDİLMİŞ BİRLƏŞMƏ
S.B.Əliyeva, E.M.Əliyev, R.M.Alosmanov, A.M.Məhərramov, A.Ə.Əzizov, İ.A.Bünyadzadə, G.M.Eyvazova, Z.Ə.Ağamalıyev

 

Tədqiqat işi xlorfosforlaşma reaksiyası ilə qrafit interkalyasiya edilmiş birləşmənin (PCl3-QİB) sintezinə həsr edilmişdir. PCl3-QİB-in sintezi üçün PCl3 interkalyat kimi istifadə edilmiş və interkalyasiya reaksiyasına daxil olmayan PCl3 molekulları reaksiya məhsulunu asetonla yumaqla kənarlaşdırılmışdır. PCl3-QİB-nin strukturu ultrabənövşəyi-görünən (UB-Gör.)-spektroskopiya, infraqırmızı (İQ)-spektroskopiya və skanedici elektron mikroskopiya (SEM) analiz metodları ilə tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : qrafit, interkalyasiya, PCl3-QİB, UB-Gör.-spektroskopiya, İQ-spektroskopiya, SEM
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı