ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QRAFİT İNTERKALYASİYA EDİLMİŞ BİRLƏŞMƏ
S.B.Əliyeva, E.M.Əliyev, R.M.Alosmanov, A.M.Məhərramov, A.Ə.Əzizov, İ.A.Bünyadzadə, G.M.Eyvazova, Z.Ə.Ağamalıyev

 

Tədqiqat işi xlorfosforlaşma reaksiyası ilə qrafit interkalyasiya edilmiş birləşmənin (PCl3-QİB) sintezinə həsr edilmişdir. PCl3-QİB-in sintezi üçün PCl3 interkalyat kimi istifadə edilmiş və interkalyasiya reaksiyasına daxil olmayan PCl3 molekulları reaksiya məhsulunu asetonla yumaqla kənarlaşdırılmışdır. PCl3-QİB-nin strukturu ultrabənövşəyi-görünən (UB-Gör.)-spektroskopiya, infraqırmızı (İQ)-spektroskopiya və skanedici elektron mikroskopiya (SEM) analiz metodları ilə tədqiq edilmişdir.

 

Açar sözlər : qrafit, interkalyasiya, PCl3-QİB, UB-Gör.-spektroskopiya, İQ-spektroskopiya, SEM
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı