ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
KREKİNQ VƏ PİROLİZ QAZLARININ KİMYA-TEXNOLOJİ EMALI KOMPLEKSİNİN OPTİMAL LAYİHƏLƏŞDİRİLMƏSİ METODU
A.M.Əliyev, A.R.Səfərov, İ.İ.Osmanova, O.A.İsmayılov

 

Krekinq və piroliz qazlarının birgə emalı kompleksinin optimal layihələşdiril­məsi misalında kimya-texnoloji sistemlərin modelləşdirilməsi və optimal layihələşdiril­məsi üçün yeni metod təqdim olunub.

 

Açar sözlər : metod, kompleks, hesab, krekinq, piroliz, optimallaşdırılma
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı