ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AsSe–AsMn2 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
İ.İ.Əliyev, Ş.Ə.Həsənquliyeva, T.M.Ilyaslı*, F.Ə.Novruzova

 

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, MCA, RFA, eləcə də mikrobərkliyin və sıxlığın təyini) vasitəsi ilə, AsSe–AsMn2 sistemində faza tarazlığı və şüşəəmələgəlmə tədqiq edilmiş və onun hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, AsSe–AsMn2 sistemi kvazibinar kəsiyi olub, evtektik tiplidir. Sistemdə otaq temperaturunda AsSe birləşməsi əsasında 1.5 mol % AsMn2 həll olur, AsMn2 birləşməsi əsasında isə bərk məhlul sahəsi 2 mol % AsSe təşkil edir. Sistemdə AsSe birləşməsi əsasında adi soyudulma şəraitində 13 mol % şüşə sahəsi alınmışdır. Maye azotda soyudulma zamanı AsSe əsasında 30 mol % şüşə sahəsi əmələ gəlir.

 

Açar sözlər : şüşəəmələgəlmə, evtektika, likvidus, solidus, kvazibinar kəsik
Məqaləyə baxın