ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
AsSe–AsMn2 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIĞI VƏ ŞÜŞƏƏMƏLƏGƏLMƏ
İ.İ.Əliyev, Ş.Ə.Həsənquliyeva, T.M.Ilyaslı*, F.Ə.Novruzova

 

 

Fiziki-kimyəvi analiz metodları (DTA, MCA, RFA, eləcə də mikrobərkliyin və sıxlığın təyini) vasitəsi ilə, AsSe–AsMn2 sistemində faza tarazlığı və şüşəəmələgəlmə tədqiq edilmiş və onun hal diaqramı qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, AsSe–AsMn2 sistemi kvazibinar kəsiyi olub, evtektik tiplidir. Sistemdə otaq temperaturunda AsSe birləşməsi əsasında 1.5 mol % AsMn2 həll olur, AsMn2 birləşməsi əsasında isə bərk məhlul sahəsi 2 mol % AsSe təşkil edir. Sistemdə AsSe birləşməsi əsasında adi soyudulma şəraitində 13 mol % şüşə sahəsi alınmışdır. Maye azotda soyudulma zamanı AsSe əsasında 30 mol % şüşə sahəsi əmələ gəlir.

 

Açar sözlər : şüşəəmələgəlmə, evtektika, likvidus, solidus, kvazibinar kəsik
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı