ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN PİRİDİN İŞTİRAKI İLƏ 2-HİDROKSİ-3-NAFTOY TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ
Ə.N.Qurbanov, S.S.Yusifova

 

Gd, Er və Eu-un piridin (Py) iştirakı ilə 2-hidroksi-3-naftoy turşusu (2.3-ONT) ilə birləşməsinin ekstraksiyası öyrənilmiş, müəyyən edılmişdir ki, alınan komplekslər pH 3–4-də 2.3-ONT-nun xloroformda məhlulu ilə yaxşı ekstraksiya olunur. Ekstraksiya sabitinin müqayisəsi göstərir ki, komplekslərin davamlılığı və xassələri nadir torpaq elementlərinin ion radiusundan asılıdır.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, hidroksinaftoy turşusu, piridin, nadir torpaq elementləri, paylanma əmsalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı