ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN PİRİDİN İŞTİRAKI İLƏ 2-HİDROKSİ-3-NAFTOY TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ
Ə.N.Qurbanov, S.S.Yusifova

 

Gd, Er və Eu-un piridin (Py) iştirakı ilə 2-hidroksi-3-naftoy turşusu (2.3-ONT) ilə birləşməsinin ekstraksiyası öyrənilmiş, müəyyən edılmişdir ki, alınan komplekslər pH 3–4-də 2.3-ONT-nun xloroformda məhlulu ilə yaxşı ekstraksiya olunur. Ekstraksiya sabitinin müqayisəsi göstərir ki, komplekslərin davamlılığı və xassələri nadir torpaq elementlərinin ion radiusundan asılıdır.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, hidroksinaftoy turşusu, piridin, nadir torpaq elementləri, paylanma əmsalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı