ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BƏZİ NADİR TORPAQ ELEMENTLƏRİNİN PİRİDİN İŞTİRAKI İLƏ 2-HİDROKSİ-3-NAFTOY TURŞUSU İLƏ QARŞILIQLI TƏSİRİ
Ə.N.Qurbanov, S.S.Yusifova

 

Gd, Er və Eu-un piridin (Py) iştirakı ilə 2-hidroksi-3-naftoy turşusu (2.3-ONT) ilə birləşməsinin ekstraksiyası öyrənilmiş, müəyyən edılmişdir ki, alınan komplekslər pH 3–4-də 2.3-ONT-nun xloroformda məhlulu ilə yaxşı ekstraksiya olunur. Ekstraksiya sabitinin müqayisəsi göstərir ki, komplekslərin davamlılığı və xassələri nadir torpaq elementlərinin ion radiusundan asılıdır.

 

Açar sözlər : ekstraksiya, hidroksinaftoy turşusu, piridin, nadir torpaq elementləri, paylanma əmsalı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı