ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DOLOMİT YATAQLARININ İŞLƏNMƏSİ ZAMANI YARANAN TULLANTININ DOLDURUCU KİMİ REZİN QARIŞIQLARINDA İSTİFADƏ OLUNMASI
İ.H.Mövlayev, S.M.İbrahimova, N.A.Zeynalov, Q.M.Məmmədova

 

Protektor və karkas rezin qarışıqlarında ənənəvi doldurucu olan texniki karbon – dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan  tullantı ilə əvəz edilmiş və alınan rezinlərin, vulkanizatların xassələri tədqiq olunmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, protektor və karkas rezinlərinin qarışıqlarında texniki karbonun 24–30%-nin dolomit yataqlarının işlənməsi zamanı yaranan tullantı ilə əvəz edilməsi, alınan rezinlərin əsas fiziki-mexaniki və istismar xassələrini standarta uyğun saxlamaqla yanaşı, protektor və karkas rezinlərinin istehsalının iqtisadi və ekoloji göstəricilərini yaxşılaşdırmağa imkan verir.

 

Açar sözlər : protektor və karkas rezinləri, doldurucu, texniki karbon, tullantı, dolomit, fiziki-mexaniki və istismar xassələri, ekologiya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı