ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSIYALI SULFONAT AŞQARLARININ SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
S.M.Vəliyeva, A.N.Ağayev, İ.C.Güləliyev

 

Alkil(C15–C21)fenolun kükürdləşməsi və sulfometilləşməsi məhsulu əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni mo­difikasiyası – kalsium tio-bis-hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilərək tədqiq olunmuşdur. Sintez edilmiş neytral və orta qələvilikli sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, məlum əmtəə aşqarı olan C-150-dən və Xайтек 6060-dan üstündürlər. Sintez edilmiş orta qələvilikli aşqarlardan 1.6% istifadə etməklə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-12 BБ təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : çoxfunksiyalı aşqarlar, sulfometilləşmə, kükürdləşmiş alkilfenol, müxtəlif qələvilikli sulfonatlar, funksional xassələr, M-12 BБ motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı