ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSIYALI SULFONAT AŞQARLARININ SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
S.M.Vəliyeva, A.N.Ağayev, İ.C.Güləliyev

 

Alkil(C15–C21)fenolun kükürdləşməsi və sulfometilləşməsi məhsulu əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni mo­difikasiyası – kalsium tio-bis-hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilərək tədqiq olunmuşdur. Sintez edilmiş neytral və orta qələvilikli sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, məlum əmtəə aşqarı olan C-150-dən və Xайтек 6060-dan üstündürlər. Sintez edilmiş orta qələvilikli aşqarlardan 1.6% istifadə etməklə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-12 BБ təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : çoxfunksiyalı aşqarlar, sulfometilləşmə, kükürdləşmiş alkilfenol, müxtəlif qələvilikli sulfonatlar, funksional xassələr, M-12 BБ motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı