ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
SÜRTKÜ YAĞLARINA ÇOXFUNKSIYALI SULFONAT AŞQARLARININ SİNTEZİ VƏ TƏDQİQİ
S.M.Vəliyeva, A.N.Ağayev, İ.C.Güləliyev

 

Alkil(C15–C21)fenolun kükürdləşməsi və sulfometilləşməsi məhsulu əsasında sulfonat tipli aşqarların yeni mo­difikasiyası – kalsium tio-bis-hidroksialkilbenzilsulfonatlar sintez edilərək tədqiq olunmuşdur. Sintez edilmiş neytral və orta qələvilikli sulfonatlar yüksək fiziki-kimyəvi və funksional xassələrinə malik olub, məlum əmtəə aşqarı olan C-150-dən və Xайтек 6060-dan üstündürlər. Sintez edilmiş orta qələvilikli aşqarlardan 1.6% istifadə etməklə keyfiyyət göstəricilərinə görə bütün tələblərə cavab verən M-12 BБ təcrübi motor yağı işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : çoxfunksiyalı aşqarlar, sulfometilləşmə, kükürdləşmiş alkilfenol, müxtəlif qələvilikli sulfonatlar, funksional xassələr, M-12 BБ motor yağı
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı