ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
TƏBİİLƏŞDİRİLMİŞ SOYA YAĞLARININ AĞARDILMA PROSESİNDƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ NANOGILLƏRİN İSTİFADƏSİ
Ş.Naseri, Ə.İ.Yaqubov, A.Aləmi, Z.R.Ağayeva, V.Ə.İsmayılova, Ə.Falahzadə

 

Ağardırılma prosesi bitki yağlarının təmizlənməsi prosesinin böhran mərhələsidir. Istifadə olunan ağardıcı gil bitki yağlarından metalları, fosfatidləri, boyaları və sabunları adsorbsiya edir. Təbiiləşdirilmiş  soya yağlarının effektivliyinə  modifikasiya olunmuş nanogillərin təsiri öyrənilmişdir. Tədqiqatlar zamanı müəyyən olunmuşdur  ki, sorbentlərlərin dördlü ammonium duzlarının nanohissəcikləri ilə modifikasiya olunması təmizlənmiş soya yağlarında olan  fosfatidlərin miqdarının əhəmiyyətli dərəcədə  azalmasına qətirib çıxarır.

 

Açar sözlər : nanogillər, bitki yağları, fosfatid, montmorillonit
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı