ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-HİDROKSİ-3-DİALKİLAMİNMETİL-5-üçlü-ALKİLFENİL(ORQANİL)SULFİDLƏRİN İNHİBİTOR XASSƏLƏRİNİN ONLARIN TƏRKİB VƏ QURULUŞUNDAN ASILILIĞININ TƏDQİQİ
F.Ə.Məmmədov, M.Ə.Mirzəyeva, T.D.Cəfərova, V.M.Kazımov, S.Y.Rzayeva

 

Qravimetrik metodla 0.1 N HCl və H2SO4 məhlullarında polyarizasiya əyrilərin çəkilməsilə 2-hidroksi-3-dia­lkil­amin­metil-5-üçlü-alkilfenil(orqanil)sulfidlərin turşu korroziyasına inhibitor kimi xassələri öyrənilmişdir. Müəyyən olun­muşdur ki, tədqiq olunan maddələrin hamısı Cт-3-ün korroziyasına qarşı inhibitor təsirə malikdir. Göstərilən maddələrin effektivliyi ilə tərkibi və quruluşu arasında asılılıq aşkar edilmişdir.

 

Açar sözlər : 2-hidroksi-5-üçlü-butilfenil(organil)sulfidlərin aminmetil törəmələri, turşu korroziyası inhibitorları, elektrod prosesləri
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı