ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MANQANIN(II) 2,6-DİTİOL-4-METİLFENOL VƏ AMİNOFENOLLARLA EKSTRAKSİYALI-SPEKTROFOTOMETRİK TƏYİNİ
K.Ə.Quliyev

 

Spektrofotometrik metodla manqanın(II) 2,6-ditiol-4-metilfenol (DTMF) və aminofenollarla (АF) öyrənilmişdir. Kompleksəmələgəlmənin və ekstraksiyanın optimal şəraiti müəyyən edilmişdir (pH=5.6–7.3). İon-assosiatların tərkibi və kompleks əmələgəlmənin  müəyyən edilmişdir. Мn(II)–DTMF–AF ion-assosiatların maksimum işıqudması 462–470 nm-də müşahidə olunur. Molyar işıqudma  əmələ (3.37–3.54)×104. Ber qanununa tabeolma intervalı müəyyən edilmişdir. Kənar ionların və pərdələyicilərin kompleks əmələgəlməyə təsiri öyrənilmişdir. Müxtəlif obyektlərdə manqanın təyini üçün spektrofotometrik metodikalar işlənib hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : spektrofotometrik metod, manqan, 2,6-ditiol-4-metilfenol, aminofenollar, ion-assosiatlar
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı