ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
BİNAR Ni–Zr–O KATALİZATORLARI ÜZƏRİNDƏ QLİSERİNİN HİDROGENƏ BUXAR FAZALI KONVERSİYASININ ÖYRƏNİLMƏSİ
F.Ç.Həsənova, V.L.Bağıyev

 

Binar nikel–sirkonium oksid katalizatorları üzərində  qliserinin hidrogenə buxar fazalı konversiyası öyrənilib. Göstərilib ki, nikel oksidində qliserinin buxar fazalı konversiyası reaksiyasında əsas məhsullar kimi alınır hidrogen. karbon qazı. karbon dioksid və metan. sirkonium oksidində isə çoxlu miqdarda akroleində alınır. Aşkar edilmişdir ki, temperatur reaksiyanın məhsullarının paylanmasına güclü təsir edir. Belə ki, aşağı temperaturda tədqiq olunan binar katalizatorlar üzərində müxtəlif karbohidrogenlər və oksigen tərkibli birləşmələri əmələ gəlir yüksək temperaturda isə reaksiya hidrogenin əmələgəlməsi istiqamətinə yönəlir. Təyin olunub ki, nikel və ya sirkoniumla zəngin olan binar nikel–sirkonium oksid katalizatorları hidrogenin əmələgəlməsi reaksiyasında yüksək sürəti nümayiş edir.

 

Açar sözlər : hidrogen, buxar konversiyası, qliserin. nikel oksidi, binar katalizatorları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı