ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MİKRODALĞALI ŞÜALANMA İLƏ STİMULLAŞAN REAKSİYALAR ÜCÜN KATALİZATORLARIN AKTİV KÜTLƏSİNİN DAŞIYIÇILARININ SƏCİYYƏVİ PARAMETRLƏRİNİN TƏDQİQİ VƏ İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
P.A.Muradova, S.M.Zülfüqarova, N.M.Həsənquliyeva, N.V.Şakunova, Yu.N.Litvişkov

 

Elektromaqnit şüalanmanın İYT diapozonunun təsiri ilə həyata keçirilən reaksiyalar  ücün yeni perspektivli, az enerji xərclənən və  ekoloji təhlükəsiz heterogen katalizatorlarının  hazırlanması texnologiyasının yaradılması əsasında mikrodalğalı şüalanmanın bərkfazalı materiallarla qarşılıqlı təsirinin mexanizmi haqqında elmi və texniki ədəbiyyatda təsvir olunan mövcud təsəvvürlər və əsas prinsiplər müzakirə olunur. İYT-sahə enerjisini effektiv udan, armaturlaşdırılmış Al2О3/Al-kompozitlərin İYT-sahədə termiki işləmə ilə alınması ücün, Al(ОН)3nH2O həcmi fazanın iştirakı ilə sənaye, xırdadispersli alyuminiumun təklif olunan hidrotermal oksidləşmə üsulunun praktiki mümkünlüyünü müəlliflərin tədqiqatlarının məqalədə göstərilən nəticələr təsdiq edir. Tekstur xarakteriskalara və termotransformasion xüsusiyyətlərə əsaslanaraq, sintezl olunan  kompozitlər yüksək tezlikli (2.45 HHz) elektromaqnit şüalanma ilə stimullaşdırılan reaksiyalarda potensial universal katalizator daşıyıcıları kimi istifadə edilə bilər.

 

Açar sözlər : YT şüalanma, heterogen katalizatorlar, heterogen katalitik reaksiyalar, γ-Al2O3 /Al-daşıyıçı, DTG analiz, hidrotermal sintez, bərk faza materialları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı