ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
FERROSERONUN SİNTEZİ ÜÇÜN XAMMAL o-KARBOKSİBENZOİLFERROSENİN KATALİTİK SİNTEZİ
G.Z.Süleymanov, S.H.Zəkiyeva, R.A.Vəliyev, A.M.Əliyev

 

Ferroseronun sintezi üçün xammal sayılan o-karboksibenzoil ferrosenin homogen kataliz mühitində Mo(CO)6 katalizatoru və ZnCl2 promotorundan istifadə etməklə sintezi həyata keçirilmişdir. İşdə prosesin selektivliyinə təsir edən əsas faktorlar müəyyən edilmişdir.

 

Açar sözlər : ferrosen törəmələri, homogen kataliz, katalizator, heksakarbonilmolibden
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı