ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Cu8GeS6 BİRLƏŞMƏSİNİN BƏRK ELEKTROLİTLİ EHQ ÜSULU İLƏ TERMODİNAMİK TƏDQİQİ
Z.M.Əliyeva, İ.C.Alverdiyev, Y.Ə.Yusibov, M.B.Babanlı

 

Cu8GeS6 birləşməsi 295–390 K temperatur intervalında (–) Cu (bərk) | Cu4RbCl3J2 (bərk) | (Cu8GeS6) (bərk) (+) qatılıq dövrəsinin EHQ-nin ölçülməsi ilə tədqiq edilmişdir. Bu birləşmənin 328 K-də polimorf çevrilməyə məruz qalması müəyyən edilmiş, onun hər iki kristallik modifikasiyasının parsial və inteqral termodinamik funksiyaları, həmçinin polimorf çevrilməsinin entalpiyası və entropiyası hesablanmışdır.

 

Açar sözlər : mis-germanium sulfidi, Cu8GeS6, termodinamik funksiyalar, polimorf çev­rilmə, EHQ üsulu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı