ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA EDİLMİŞ ELASTOMER QARIŞIQLARI ƏSASINDA ŞİN REZİNLƏRİNİN HAZIRLANMASI
D.S.Məmməd Həsənzadə, T.A.Məmmədova

 

SKİ-3PVX-SKEPT-60 qarışıqları əsasında kompozisiyalar kükürd–kaptaks vulkan­laşdırıcı sistemi ilə vulkanlaşdırılqıqda, sənayedə istifadə edilən SKİ-3 və təbii kau­çuk əsasında kompozisiyalara nisbətən, tərkibdən ağ dudanın tam çıxarılmasına və ZnO-nin miqdarın 25 k.h.-dən 5 k.h. qədər azaldırılmasına baxmayaraq, daha sürətlə vulkanlaşırlar, təzyiq altında tökmə üsulu ilə emal edirlər, metalla və rezinlə yüksək əlaqə davamlılığında malikdirlər. Bu kompozisiyalar sənayedə avtokameraların metal ventilinin davam rezinlərinin hazırılanması üçün təklif edilmişdir.

 

Açar sözlər : qarışıqlar, sopolimerlər, polivinilxlorid, funksional polimerlər, davamlılıq, adqeziya, texniki karbon
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı