ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA EDİLMİŞ ELASTOMER QARIŞIQLARI ƏSASINDA ŞİN REZİNLƏRİNİN HAZIRLANMASI
D.S.Məmməd Həsənzadə, T.A.Məmmədova

 

SKİ-3PVX-SKEPT-60 qarışıqları əsasında kompozisiyalar kükürd–kaptaks vulkan­laşdırıcı sistemi ilə vulkanlaşdırılqıqda, sənayedə istifadə edilən SKİ-3 və təbii kau­çuk əsasında kompozisiyalara nisbətən, tərkibdən ağ dudanın tam çıxarılmasına və ZnO-nin miqdarın 25 k.h.-dən 5 k.h. qədər azaldırılmasına baxmayaraq, daha sürətlə vulkanlaşırlar, təzyiq altında tökmə üsulu ilə emal edirlər, metalla və rezinlə yüksək əlaqə davamlılığında malikdirlər. Bu kompozisiyalar sənayedə avtokameraların metal ventilinin davam rezinlərinin hazırılanması üçün təklif edilmişdir.

 

Açar sözlər : qarışıqlar, sopolimerlər, polivinilxlorid, funksional polimerlər, davamlılıq, adqeziya, texniki karbon
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı