ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
MODİFİKASİYA EDİLMİŞ ELASTOMER QARIŞIQLARI ƏSASINDA ŞİN REZİNLƏRİNİN HAZIRLANMASI
D.S.Məmməd Həsənzadə, T.A.Məmmədova

 

SKİ-3PVX-SKEPT-60 qarışıqları əsasında kompozisiyalar kükürd–kaptaks vulkan­laşdırıcı sistemi ilə vulkanlaşdırılqıqda, sənayedə istifadə edilən SKİ-3 və təbii kau­çuk əsasında kompozisiyalara nisbətən, tərkibdən ağ dudanın tam çıxarılmasına və ZnO-nin miqdarın 25 k.h.-dən 5 k.h. qədər azaldırılmasına baxmayaraq, daha sürətlə vulkanlaşırlar, təzyiq altında tökmə üsulu ilə emal edirlər, metalla və rezinlə yüksək əlaqə davamlılığında malikdirlər. Bu kompozisiyalar sənayedə avtokameraların metal ventilinin davam rezinlərinin hazırılanması üçün təklif edilmişdir.

 

Açar sözlər : qarışıqlar, sopolimerlər, polivinilxlorid, funksional polimerlər, davamlılıq, adqeziya, texniki karbon
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı