ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CİVƏNİN FOTOMETRİK TƏYİNİ ÜÇÜN YENİ REAGENTLƏR
Ə.Z.Zalov

 

Civənin(II) fotometrik təyini üçün beş yeni reagent təklif edilmişdir: 2-hidroksitiofenol (HTF), onun törəmələrindən (HTFT) 2,5-dihdroksitiofenol (DHTF), 2-hdroksi-5-xlor­tio­fe­nol (HXTF), 2-hdroksi-5-bromtiofenol (HBTF), 2-hdroksi-5-yodtiofenol (HJTF). Mol­yar işıqudma əmsalı (2.4­­–3.3)∙104 (450–480 nm) bərabərdir. 5 ml CHCl3 0.2–125 мкг Hg qa­tı­lığı optiki sıxlıqla düz mütənasibdir. Hg(II):HTFT:Аm=1:2:2 nisbətində müx­təlif­li­qand­lı bir­ləşmənin əmələ gəldiyi sübut olunmuşdur.

 

Açar sözlər : kompleksəmələgəlmə, ekstraksiya, civə, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, amino­fenol, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı