ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
CİVƏNİN FOTOMETRİK TƏYİNİ ÜÇÜN YENİ REAGENTLƏR
Ə.Z.Zalov

 

Civənin(II) fotometrik təyini üçün beş yeni reagent təklif edilmişdir: 2-hidroksitiofenol (HTF), onun törəmələrindən (HTFT) 2,5-dihdroksitiofenol (DHTF), 2-hdroksi-5-xlor­tio­fe­nol (HXTF), 2-hdroksi-5-bromtiofenol (HBTF), 2-hdroksi-5-yodtiofenol (HJTF). Mol­yar işıqudma əmsalı (2.4­­–3.3)∙104 (450–480 nm) bərabərdir. 5 ml CHCl3 0.2–125 мкг Hg qa­tı­lığı optiki sıxlıqla düz mütənasibdir. Hg(II):HTFT:Аm=1:2:2 nisbətində müx­təlif­li­qand­lı bir­ləşmənin əmələ gəldiyi sübut olunmuşdur.

 

Açar sözlər : kompleksəmələgəlmə, ekstraksiya, civə, 2-hidroksi-5-bromtiofenol, amino­fenol, Ber qanunu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı