ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DESİLMETAKRİLATIN DESEN-1-LƏ BİRGƏ POLİMERİNİN SİNTEZİ VƏ ÖZLÜLÜK AŞQARI KİMİ TƏDQİQİ
Ə.İ.Əhmədov, E.İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov

 

Desilmetakrilatın desen-1-lə birgə polimerləşməsi yolu ilə birgə polimerin sintezi və onun neft yağlarına özlülük aşqarı kimi tədqiqi aparılmışdır. Birgə polimerin lazımi xarakteristikalarla alınmasını təmin edən şərait tapılmışdır. Sintez edilmiş birgə polimerin yağların özlülük-temperatur xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan birgə polimerin bifunksional aşqar kimi istifadəsi üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : birgə polimerləşmə, desilmetakrilat, desen, özlülük aşqarları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı