ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
DESİLMETAKRİLATIN DESEN-1-LƏ BİRGƏ POLİMERİNİN SİNTEZİ VƏ ÖZLÜLÜK AŞQARI KİMİ TƏDQİQİ
Ə.İ.Əhmədov, E.İ.Həsənova, C.Ş.Həmidova, E.U.İsakov

 

Desilmetakrilatın desen-1-lə birgə polimerləşməsi yolu ilə birgə polimerin sintezi və onun neft yağlarına özlülük aşqarı kimi tədqiqi aparılmışdır. Birgə polimerin lazımi xarakteristikalarla alınmasını təmin edən şərait tapılmışdır. Sintez edilmiş birgə polimerin yağların özlülük-temperatur xassələrinə təsiri öyrənilmişdir. Tədqiq olunan birgə polimerin bifunksional aşqar kimi istifadəsi üçün tövsiyələr hazırlanmışdır.

 

Açar sözlər : birgə polimerləşmə, desilmetakrilat, desen, özlülük aşqarları
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı