ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
8-HİDROKSİMETİLTETRATSİKLODODEKAN-3-OLUN DİEFİRLƏRİNİN SİNTEZİ
M.K.Məmmədov, E.Q.Mahmudova, C.H.İsmayılova

 

Təqdim olunan iş iki mərhələdə aparılmışdır. Ilkin  mərhələdə katalizator nano-TiO2 (20–22 nm)  iştirakı ilə tritsiklo[5.2.1.02.6]deka-3,8-dienlə allilasetatın qarşılıqlı təsiri reaksiyası öyrənilmiş və nəticədə 77.4% cıxımla 8-asetoksimetiltetratsiklo[4.42.5.17.10.01.6]dodets-3-en sintez edilmişdir. Sonrakı mərhələdə sintez edilmiş doymamış tritsiklik monoefirə katalizator  BF3∙ОEt2 iştirakı ilə C2-C5 bir əsaslı doymuş turşuları birləşdirərək 75.5–90.6%  cıxımla 8-hidroksimetiltetratsiklododekan-3-olun diefirləri sintez olunmuşdur. Müəyyən olunmuşdur ki, sintez olunmuş diefirlərdən 8-asetoksimetiltetratsiklo[4.42.5.17.10.01.6]dodets-3-ilasetat xoş sitrus ətirlidir və o, müxtəlif parfümeriya kompozisiyalarının hazırlanmasında ətirləndirici kimi istifadə oluna bilər.

 

Açar sözlər : nano-TiO2, ditciklopen, ditciklopentadien, kondensləşmə, tetratsiklododesen, diefir, hidroksimetiltetratsiklododesen, allilasetat, hidroksimetiltetratsiklododekanol, asetoksimetilbi­tsik­lo­hepten
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2022
MÜNDƏRİCAT
- KVATERNİZƏ OLUNMUŞ N,N-DİETİL N-METİL XİTOZAN HİDROGELİNƏ LEVOTİROKSİNİN İMMOBİLİZƏ OLUNMASI VƏ QARŞILIQLI ƏLAQƏNİN KİMYƏVİ TƏBİƏTİS.F.Səfərəliyeva, A.F.Hümmətov, Ş.Z.Tapdıqov, S.S.Fətullayeva, M. Raucci, D.B.Tağıyev, N.A.Zeynalov
- MÜXTƏLİF METAL KATİONLARI İLƏ MODİFİKASİYA OLUNMUŞ SEOLİTLƏR ÜZƏRİNDƏ AŞAĞI OLEFİNLƏRİN VƏ PARAFİNLƏRİN KATALİTİK OKSİDLƏŞDİRİCİ ÇEVRİLMƏLƏRİA.M.Əliyev, F.V.Əliyev, A.R.Səfərov, M.Y.Abbasov, T.İ.Quseynova, R.A.Əhmədov, R.Y.AğayevaDavamı