ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Ag8GeS6–Ag8GeSe6 SİSTEMİNDƏ FAZA TARAZLIQLARI VƏ BƏRK MƏHLULLARIN BƏZİ XASSƏLƏRİ
S.M.Bagheri, İ.C.Alverdiyev, M.B.Babanlı

 

DTA və RFA üsulları ilə, həmçinin Ag4RbJ5 bərk elektrolitli qatılıq dövrələrinin EHQ-nin ölçülməsi ilə Ag8GeS6–Ag8GeSe6 kvazibinar sistemi tədqiq edilmiş, onun hal diaqramı və müvafiq "tərkib–xassə" diaqramları qurulmuşdur. Müəyyən edilmişdir ki, sistemdə komponentlərin yüksək temperaturlu kubik modifikasiyaları arasında fasiləsiz bərk məhlullar mövcuddur. Bərk məhlulların əmələ gəlməsi hər iki ilkin birləşmənin polimorf çevrilmə temperaturunu kəskin azaldır.

 

Açar sözlər : Ag8GeS6–Ag8GeSe6 sistemi, gümüş–germaninum xalkogenidləri, faza tarazlıqları, bərk məhlullar, polimorf çevrilmə, termodinamik funksiyalar, EHQ üsulu
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı