ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLKSANTOGEN TURŞULARININ AMİNOMETİL EFİRLƏRINİN TERMİKİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
T.X.Akçurina, B.İ.Musayeva, İ.P.İsmayılov, Ş.Y.Həmidova

 

Aşqar kimi sintez olunan alkilksantogen turşularının aminometil efirlərinin termiki analiz metodları ilə termostabilliyi, azotun yanındakı radikalların və turşu qalığının quruluşundan asılılığı öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan efirlərin stabilliyi 155–1900C diapazonunda müşahidə olunur, bu da yeyilmə və siyrilməyə qarşı aşqarların təlabatına uyğundur. Efuirlərin birinin – NN-di(etoksi­tio­karboniltiometil)anizidinin ilkin mərhələdə parçalanan maddələrin identifikasiyası ilə termodestruksiya mexenizmi öyrənilmişdir, hansı ki göstərilən maddənin yüsək siyrilməyə qarşı xassələrini təmin edir.

 

Açar sözlər : ksantogenatlar, aşqarlar, termostabilliyi, termodestruksiya maddələr, termiki analiz, İQS, PMR, mass-spektromeriya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı