ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLKSANTOGEN TURŞULARININ AMİNOMETİL EFİRLƏRINİN TERMİKİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
T.X.Akçurina, B.İ.Musayeva, İ.P.İsmayılov, Ş.Y.Həmidova

 

Aşqar kimi sintez olunan alkilksantogen turşularının aminometil efirlərinin termiki analiz metodları ilə termostabilliyi, azotun yanındakı radikalların və turşu qalığının quruluşundan asılılığı öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan efirlərin stabilliyi 155–1900C diapazonunda müşahidə olunur, bu da yeyilmə və siyrilməyə qarşı aşqarların təlabatına uyğundur. Efuirlərin birinin – NN-di(etoksi­tio­karboniltiometil)anizidinin ilkin mərhələdə parçalanan maddələrin identifikasiyası ilə termodestruksiya mexenizmi öyrənilmişdir, hansı ki göstərilən maddənin yüsək siyrilməyə qarşı xassələrini təmin edir.

 

Açar sözlər : ksantogenatlar, aşqarlar, termostabilliyi, termodestruksiya maddələr, termiki analiz, İQS, PMR, mass-spektromeriya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı