ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
ALKİLKSANTOGEN TURŞULARININ AMİNOMETİL EFİRLƏRINİN TERMİKİ ÇEVRİLMƏLƏRİNİN TƏDQİQİ
T.X.Akçurina, B.İ.Musayeva, İ.P.İsmayılov, Ş.Y.Həmidova

 

Aşqar kimi sintez olunan alkilksantogen turşularının aminometil efirlərinin termiki analiz metodları ilə termostabilliyi, azotun yanındakı radikalların və turşu qalığının quruluşundan asılılığı öyrənilmişdir. Müəyyən olunmuşdur ki, tədqiq olunan efirlərin stabilliyi 155–1900C diapazonunda müşahidə olunur, bu da yeyilmə və siyrilməyə qarşı aşqarların təlabatına uyğundur. Efuirlərin birinin – NN-di(etoksi­tio­karboniltiometil)anizidinin ilkin mərhələdə parçalanan maddələrin identifikasiyası ilə termodestruksiya mexenizmi öyrənilmişdir, hansı ki göstərilən maddənin yüsək siyrilməyə qarşı xassələrini təmin edir.

 

Açar sözlər : ksantogenatlar, aşqarlar, termostabilliyi, termodestruksiya maddələr, termiki analiz, İQS, PMR, mass-spektromeriya
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı