ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI MAQNETİK–METAL SİSTEMİNDƏN ƏKS OLUNAN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMASININ POLYARİZƏ OLUNMUŞ TƏRKİB HİSSƏSİNİN AYRILMASI
S.R.Qasımova

 

Yastı ikilaylı maqnetik–metal sistemindən əks olunan elektromaqnit şüalanmasının polyarizə olunmuş iki tərkib hissəsindən birinin ayrılması şəraiti tapılmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğa, polyarizə olunmuş tərkib hissə, maqnetik–metal
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı