ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI MAQNETİK–METAL SİSTEMİNDƏN ƏKS OLUNAN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMASININ POLYARİZƏ OLUNMUŞ TƏRKİB HİSSƏSİNİN AYRILMASI
S.R.Qasımova

 

Yastı ikilaylı maqnetik–metal sistemindən əks olunan elektromaqnit şüalanmasının polyarizə olunmuş iki tərkib hissəsindən birinin ayrılması şəraiti tapılmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğa, polyarizə olunmuş tərkib hissə, maqnetik–metal
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı