ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
YASTI İKİLAYLI MAQNETİK–METAL SİSTEMİNDƏN ƏKS OLUNAN ELEKTROMAQNİT ŞÜALANMASININ POLYARİZƏ OLUNMUŞ TƏRKİB HİSSƏSİNİN AYRILMASI
S.R.Qasımova

 

Yastı ikilaylı maqnetik–metal sistemindən əks olunan elektromaqnit şüalanmasının polyarizə olunmuş iki tərkib hissəsindən birinin ayrılması şəraiti tapılmışdır.

 

Açar sözlər : elektromaqnit dalğa, polyarizə olunmuş tərkib hissə, maqnetik–metal
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı