ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
EKSTRAKSİYA OLUNMUŞ FOSFAT TURŞUSUNUN YENİ XAMMALDAN İSTİFADƏ İLƏ ALINMASI PROSESİNİN TƏDQİQİ
S.M.İbrahimova, M.Ş.Atayev, G.M.Məmmədova, M.S.Alosmanov

 

Apatit konsentratı və Mazıdağı fosforiti, sulfat turşusu və tullantı fosfat turşusu qarı­şıq­la­rından istifadə etməklə ekstraksiya olunmuş fosfat turşusunun alınması prosesi tədqiq edil­mişdir. Göstərilmişdir ki, ekstraksiya fosfat turşusunun istehsalı üçün yeni xammalın tətbiqi bahalı, az tapılan apatit konsentratını Mazıdağı fosforiti ilə əvəz olunma dərəcəsini 45%-ə qədər çatdırmağa, fosfat turşusunun alınması üçün xammal çeşidini genişləndirməyə imkan verir və eyni zamanda iqtisadi və ekoloji cəhətdən məqsədəuyğundur.

 

Açar sözlər : ekstraksiya olunmuş fosfat turşusu, xammal, apatit konsentratı, Mazıdağı fosforiti, fosfat qarışığı, fosfogips, əvəzetmə dərəcəsi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2024
MÜNDƏRİCAT
Davamı