ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
PLATİN ELEKTRODUNDA FLÜORBORAT ELEKTROLİTLƏRİNDƏN QURĞUŞUNUN ELEKTROKİMYƏVİ REDUKSİYASI
A.Ş.Əliyev, Mahmoud Elrouby, A.M.Əliyev, M.T.Abbasov, H.M.Tahirli

 

Bu işdə platin elektrodunda flüorborat elektrolitlərindən qurğuşunun elektrokimyəvi reduksiya prosesi tədqiq edilmişdir. Tsiklik voltampermetrik metodla qurğuşun ionlarının müəyyən edilmiş şəraitdə elktrokimyəvi reduksiyası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, qürğuşun ionlarının reduksiya prosesinin sürəti elektrolitin  temperaturundan  və potensialın dəyişmə sürətindən asılıdır.

 

Açar sözlər : elektrokimyəvi reduksiya, qurğuşun ionları, tetraflüorborat turşusu, platin elektrod
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı