ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİXLORBİFENİL TƏRKİBLİ TRANSFORMATOR YAĞLARININ RADİOLİZİ
E.T.Abdullayev, M.Ə.Qurbanov, P.C.Camalov, Ə.H.Qurbanov, S.M.Əliyev

 

Tədqiqat işində tərkibində təyin etdiyimiz polixlobifenillərin (PXB) ümumi miqdarı 165.4 q/kq olan "Sovtol" markalı transformator yağının radiolizi zamanı PXB-lərin çevrilmə və radiolizin qaz məhsullarının (H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, ∑C3, ∑C4, ∑C5, ∑C6) əmələgəlmə ki­ne­tikası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 5 Mrad şüalanma dozasına qədər PXB-lərin miq­darı artır, şüalanmanın sonrakı dozalarında isə azalma müşahidə olunur. 50 Mrad dozaya qədər PXB-lərin kütləcə 55% çevrilməyə məruz qalır. Radiolizin əsas qaz məhsulu karbon qazı (0.03 molekul 10-2 eV), hidrogen (0.012 molekul 10-2 eV) və dəm qazıdır (0.007 molekul 10-2 eV).

 

Açar sözlər : radioliz, transformator yağı, "Sovtol", polixlorbifenillər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı