ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
POLİXLORBİFENİL TƏRKİBLİ TRANSFORMATOR YAĞLARININ RADİOLİZİ
E.T.Abdullayev, M.Ə.Qurbanov, P.C.Camalov, Ə.H.Qurbanov, S.M.Əliyev

 

Tədqiqat işində tərkibində təyin etdiyimiz polixlobifenillərin (PXB) ümumi miqdarı 165.4 q/kq olan "Sovtol" markalı transformator yağının radiolizi zamanı PXB-lərin çevrilmə və radiolizin qaz məhsullarının (H2, CO, CO2, CH4, C2H6, C2H4, ∑C3, ∑C4, ∑C5, ∑C6) əmələgəlmə ki­ne­tikası öyrənilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, 5 Mrad şüalanma dozasına qədər PXB-lərin miq­darı artır, şüalanmanın sonrakı dozalarında isə azalma müşahidə olunur. 50 Mrad dozaya qədər PXB-lərin kütləcə 55% çevrilməyə məruz qalır. Radiolizin əsas qaz məhsulu karbon qazı (0.03 molekul 10-2 eV), hidrogen (0.012 molekul 10-2 eV) və dəm qazıdır (0.007 molekul 10-2 eV).

 

Açar sözlər : radioliz, transformator yağı, "Sovtol", polixlorbifenillər
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№4 2023
MÜNDƏRİCAT
- SİTRAT MƏHLULLARINDA BİSMUT İONLARININ ELEKTROKİMYƏVİ DAVRANIŞIS.P.Cavadova, V.A.Məcidzadə, S.F.Cəfərova, T.A.Əliyev, A.Ş.Əliyev, D.B.Tağıyev
- 2-PİKOLİNİN QAZ FAZADA ʺYAŞIL OKSİDLƏŞDİRİCİLƏRʺ – Н2О2 VƏ N2O ilə OKSİDLƏŞMƏSİİ.T.Nağıyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.NağıyevDavamı