ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
2-METİLHEPTEN-6-İN-3-OL-2 ƏSASINDA ENİNLƏRİN SİNTEZİ
Ə.M.Qaramanov, M.H.Vəliyev, S.N.Allahverdiyeva, S.S.Həsənova, A.F.Quliyeva

 

2-Metilhepten-6-in-3-ol-2 və onun bəzi funksionaləvəzli törəmələrinin heksaxlor- və 5,5-dimetoksi-tetraxlortsiklopentadienlə p-ksilol mühitində 125–1300C temperaturda dien sintezi reaksiyası tədqiq edilmişdir. Göstərilmişdir ki, reaksiya sondakı ikiqat rabitənin hesabına, endo-adduktların əmələgəlməsi ilə baş verir. Çıxım 80–90% təşkil edir.

 

Açar sözlər : 2-metilhepten-6-in-3-ol-2, heksaxlortsiklopentadien, 5,5-dimetoksitetraxlor­tsik­lopentadien, p-ksilol, dien sintezi, endo-addukt
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı