ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
Y2O2S–Eu2O2S–Ga2S3 KVAZİÜÇLÜ SİSTEMİNDƏ Y2O2S KRİSTALLAŞMA SƏTHİNİN 3D MODELLƏŞDİRİLMƏSİ
A.N.Məmmədov, İ.B.Bəxtiyarlı, V.S.Məmmədov, İ.F.İbadova

 

Y2O2S–Eu2O2S–Ga2S3 kvaziüçlü sistemində Y2O2S kristallaşma səthinin 1200–2400 К temperatur inter­valında hesablanması və modelləşdirilməsi üçün tənlik alınmışdır. Tənlik Y2O2S–Ga2S3, Y2O2S–Eu2O2S  sistemlərində Y2O2S likvidus əyrilərinin  analitik ifadələrindən və üçlü sistemdə komponentlərin qarşılıqlı təsirini nəzərə almaq üçün məhdud DTA ölçmələrinə əsaslanan funksiyadan ibarətdir. Bu tənliklə Y2O2S  kristallaşma  səthi  likvidus temperaturunun tərkibdən asılılığı şəklində modelləşdirilmişdir.

 

Açar sözlər : ristallaşma səthi, kvazibinar və kvaziüçlü sistemlər, likvidus, 3D modelləşmə
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı