ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN CÜZİ QATILIQLARINI TƏYİN ETMƏK ÜÇÜN BİOMİMETİK KATALAZ SENSOR
N.N.Məlikova, T.H.Vəliyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Uzun müddət ərzində öz aktivliyini itirməyən biomimetic elektrod hazırlanmışdır. Elektrodun köməyi ilə H2O2-in sulu məhlullarda aşağı qatılıqları müəyyən edilmiş və tədqiq olunan məhlulların pH-ın dəyışməsi göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№3 2021
MÜNDƏRİCAT
- Ni–Mo NAZİK TƏBƏQƏLƏRİNİN ELEKTROKİMYƏVİ YOLLA ÇÖKDÜRÜLMƏSİ PROSESİNİN RİYAZİ MODELLƏŞDİRİLMƏSİÜ.M.Qurbanova, Z.S.Səfərəliyeva, N.R.Abışova, R.Q.Hüseynova, D.B.Tağıyev
- METİLTSİKLOPENTANIN SELEKTİV OKSİDLƏŞDİRİCİ DEHİDROGENLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ MEXANİZİMİ VƏ KİNETİKASIA.M.Əliyev, M.Y.Abbasov, M.Q.Əliyeva, G.Ə.Əlizadə, R.Y.AğayevaDavamı