ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN CÜZİ QATILIQLARINI TƏYİN ETMƏK ÜÇÜN BİOMİMETİK KATALAZ SENSOR
N.N.Məlikova, T.H.Vəliyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Uzun müddət ərzində öz aktivliyini itirməyən biomimetic elektrod hazırlanmışdır. Elektrodun köməyi ilə H2O2-in sulu məhlullarda aşağı qatılıqları müəyyən edilmiş və tədqiq olunan məhlulların pH-ın dəyışməsi göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı