ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
HİDROGEN PEROKSİDİN CÜZİ QATILIQLARINI TƏYİN ETMƏK ÜÇÜN BİOMİMETİK KATALAZ SENSOR
N.N.Məlikova, T.H.Vəliyeva, N.İ.Əli-zadə, T.M.Nağıyev

 

Uzun müddət ərzində öz aktivliyini itirməyən biomimetic elektrod hazırlanmışdır. Elektrodun köməyi ilə H2O2-in sulu məhlullarda aşağı qatılıqları müəyyən edilmiş və tədqiq olunan məhlulların pH-ın dəyışməsi göstərilmişdir.

 

Açar sözlər : biomimetik sensor, elektrod, katalaz aktivliyi
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№2 2022
MÜNDƏRİCAT
- KARBOHİDROGEN SUBSTRATLARINA KÖKLƏNMİŞ AKTİV MƏRKƏZLƏRİ OLAN KOBALT POLİMER KATALİZATORLARININ İŞTIRAKI İLƏ ETİLBENZOLUN MAYE FAZADA OKSİDLƏŞMƏSİ REAKSİYASININ KİNETİKA VƏ MEXANİZMİNİN TƏDQİQİR.H.Süleymanova, N.A.Zeynalov, L.N.Qulubəyova, A.R.Quliyeva, K.C.Həsənova
- TSİKLOHEKSANOLUN AMİNOMETOKSİ TÖRƏMƏLƏRİNİN SİNTEZİ VƏ İNHİBİTOR-BAKTERİSİD XASSƏLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİS.V.İsmayılova, E.H.Məmmədbəyli, K.A.Koçetkov, G.Ə.Hacıyeva, L.M.Məhərrəmova, D.B.AğamalıyevaDavamı