ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUDRONUN SUSPENZLƏŞDİRİLMİŞ NANOÖLÇÜLÜ KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNƏ REJİM PARAMETRLƏRİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun nanoölçülü təbii seolit iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesindən bəhs olunur. Hid­ro­krekinq prosesinin gedişinə temperaturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tem­peraturdan asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 47–61  kütlə % arasında dəyişir. Təz­yiq artdıqda dizel fraksiyasının çıxımı artır.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş katalizator, nanoölçülü katalizator, təzyiq, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2023
MÜNDƏRİCAT
- PLATINUM-MESOMƏSAMƏLİ KARBON NİTRİD NANOKOMPOZİTLƏRİ: SİNTEZİ, QURULUŞU VƏ FENILASETİLENİN HİDROGENLƏŞMƏSİNDƏ KATALITİK XASSƏLƏRİV.M.Əhmədov, Н.Е.Мелникова, G.G.Nurullayev, Vs.M.Əhmədov, D.B.Tağıyev
- Ag8GeS6(Se6)–Ag8GeTe6 SİSTEMLƏRİ: FAZA TARAZLIQLARI, BƏRK MƏHLULLARIN SİNTEZİ VƏ XARAKTERİZƏ EDILMƏSİA.C.Əmiraslanova, A.T.Məmmədova, I.C.Alverdiyev, Yu.Ə.Yusibov, M.B.BabanlıDavamı