ISSN 0005-2531 (Print) ISSN 2522-1841 (Online)
QUDRONUN SUSPENZLƏŞDİRİLMİŞ NANOÖLÇÜLÜ KATALİZATORLARIN İŞTİRAKI İLƏ HİDROKREKİNQİ PROSESİNƏ REJİM PARAMETRLƏRİNİN TƏSİRİNİN TƏDQİQİ
G.S.Muxtarova

 

Məqalədə qudronun nanoölçülü təbii seolit iştirakı ilə hidrokrekinqi prosesindən bəhs olunur. Hid­ro­krekinq prosesinin gedişinə temperaturun və təzyiqin təsiri tədqiq edilmişdir. Müəyyən edilmişdir ki, tem­peraturdan asılı olaraq açıq rəngli neft məhsullarının çıxımı 47–61  kütlə % arasında dəyişir. Təz­yiq artdıqda dizel fraksiyasının çıxımı artır.

 

Açar sözlər : hidrokrekinq, qudron, suspenzləşdirilmiş katalizator, nanoölçülü katalizator, təzyiq, benzin, dizel fraksiyası
Məqaləyə baxın
QEYDİYYAT
JURNALIN SONUNCU SAYI
№1 2024
MÜNDƏRİCAT
- KVANT KİMYƏVİ HESABLAMALARIN KATALİZDƏ ROLU: İCMALS.Ə.Cəbiyeva, N.A.Zeynalov, D.B.Tağıyev
- GÜNƏBAXAN JMIXININ PROTEAZI-PENDİR FERMENTASİYA PROSESLƏRİNİN PERSPEKTİV BİOKATALİZATORU: TƏCRİDİ, TƏMİZLƏNMƏSİ, XÜSUSİYYƏTLƏRİAmal Kaluş, Urida Ayssaui, V.V.VerxoturovDavamı